Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS ÉS SZABÁLYZATKedves Focirajongók! Izgalmas dolog történt az Alapítvány háza táján.

 

Zsupanek Pétertől ajándékba kaptunk egy a magyar labdarúgó-válogatott által aláírt zászlót, amit szeretnénk elárverezni és a befolyt összegből az alapítvány céljait szeretnénk megvalósítani.

 

Kedves Zsupanek Péter! Nagyon hálásak vagyunk, hogy nagylelkű felajánlásával a herceghalmi gyermekeket, fiatalokat támogatja!

 

A zászlóra 2021. július 12. 18 órától lehet licitálni és az Alapítvány facebookcsoportjában található meg a poszt, ahol a liciteket meg lehet tenni:

 

www.facebook.com/Herceghalom-Gyermekeiert-Kozhasznu-Alapitvany-197185447697224

 

A licitet 2021. július 31-án 24 órakor zárjuk. Induló licit: 10.000Ft (azaz tízezer forint), licitlépcső: 5.000Ft (azaz ötezer forint).

 

Licitálás előtt kérjük olvassa el a jótékonysági árverezés szabályzatát.

 

Köszönjük ha felajánlásával támogatja az alapítványt!

 

 

 

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS SZABÁLYZAT

 

 

 

 

Az árverés szervezője: Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány (cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 13., Adószám: 19186429-1-13 a továbbiakban: Szervező.

A Szabályzat és a Szervező elérhetőségei: Weblap: https://alapitvany.herceghalom.hu/ és

www.facebook.com/Herceghalom-Gyermekeiert-Kozhasznu-Alapitvany-197185447697224

E-mail: herceggyerek@gmail.com

 

1. Az árverésben résztvevő személyek köre:

1.1. Az árverésen részt vehet

a.) minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a Facebookon valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik és

b) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak.

1.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a személyt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a személlyel szemben, aki

a) az árverés menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván az árverés során előnyhöz jutni és/vagy

b) más regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

1.3. Az árverésen résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az árverésen való részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben az adott személyt terheli.

2. A licitálás időtartama:

2.1. A licit 2021. július 12. napján 18:00 órától 2021. július 31. napján 24:00 óráig tart.

3. Az árverés menete:

3.1. Az árverés során az árverésre bocsátott tárgy fényképe alatt kommentben (hozzászólásban) lehet árajánlatot tenni.

3.2. A kikiáltási ár 10.000,- Forint. (azaz tízezer forint)

3.3. Érvényes licitnek csak az a hozzászólás számít, amelyben kizárólag összeg szerepel (forintban megadva) és magasabb az előző licit összegénél.

3.4. A licitlépcső 5.000,- Forint (azaz ötezer forint).

3.5. Érvénytelennek minősülnek azok a licitek, amelyek elvesznek, hiányosak, olvashatatlanok, műszaki problémák vagy téves címzés miatt nem érkeznek be hiánytalanul, illetve amelyek nem magasabbak az előző licitnél vagy a licitlépcsőnél alacsonyabb különbséggel haladják azt meg, valamint amelyek az összegen túlmenően más információt is tartalmaznak. A Szervező ezen ajánlatért nem felel. A Szervező olyan korlátozásokért sem felel, amelyek az árverésen résztvevő számára a szerver, a szoftver vagy a hálózat üzemzavarából erednek.

3.6. Az árverésen résztvevők az ajánlatukat nem vonhatják vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Az érvényes ajánlatot tevő személy az árverés lezárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges.

3.7. Az árverés nyertesét az árverés lezárását követően 72 órán belül a Szervező a Facebook oldalán hirdeti ki, illetve lehetőség szerint e-mailben is értesíti.

3.8. Az árverés nyertesének a hirdetéstől, illetve az értesítéstől számított 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy átutalja az általa adományként felajánlott összeget a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány, az OTP Banknál vezetett 11742173-20011868-00000000 számú számlájára.

3.9. Amennyiben az árverés nyertese határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.

3.10. Az árverésen felajánlott tárgyat a szervező a felajánlott összeg megadott számlaszámra történő beérkezését követően adja át – lehetőség szerint személyesen – a nyertes személynek. Az átadás helyszínét és időpontját a Szervező egyezteti a nyertessel.

3.11. Az árverésen résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverésen történő részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az árverésre felajánlott tárgy átvétele fénykép-, és videofelvételen rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek az árverés nyertesének engedélyével a Szervező Facebook oldalán (www.facebook.com/Herceghalom-Gyermekeiert-Kozhasznu-Alapitvany-197185447697224) és honlapján (https://alapitvany.herceghalom.hu/) bemutatásra kerüljenek. Az árverésen résztvevők egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

3.12. Szervező jogosult az árverés nyertesének nevét és lakóhelye településének nevét az árverés lezárását követően közzétenni a Szervező Facebook oldalán és honlapján, amelyhez az árverésen résztvevők kifejezetten hozzájárulnak.

3.13. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az árverés időtartama alatt a Szervező Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverés technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

4. Személyes adatok kezelése

4.1. Az árverésen való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely az árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az árverésen résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

4.2. Az árverésen résztvevő személy a komment elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az árverés során a célnak megfelelően, valamint az árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

4.3. Az árverésen résztvevők személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az árverésen résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet tartalmazza. A Szervező az adatokat az árverés alapján elnyert tárgy átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Az árverésen való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

5.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát – hogy az árverésre felajánlott tárgyat nyilvános program keretében adja át a nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós – és reklámcélokat szolgáló audió-, fotó és videó anyagokban.

5.3. A Szervező bármely, az árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az árverés során az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja az árverésben résztvevőknek a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

5.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, vagy magát az árverést előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező az árveréssel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain teszi közzé. Az árverésen résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

5.5 A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól az árverésen résztvevők és a Szervező felé a nyereményjátékot illetően. Az árverést a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.

Vissza